Techno Khallagh

آر اس اس فید

Types of usage

ساخت سازه یا فرمهای پیجیده نامنظم

پست الکترونیکی چاپ

فُرم پذیری قالب فلزی روفیکس (نسل اول)

روش کند و پوشساخت سازه یا فرمهای پیجیده نامنظم

قالب فلزی روفیکس (نسل اول) در یک راستا (در راستای طول آن) دارای مقاومت خمشی بالایی است و در راستای دیگر (در عرض) قابلیت انعطاف بسیار چشمگیری دارد بطوری که می توان آن را لوله کرد، از درون فضای تنگ گذراند و دوباره آن را به فُرم دلخواه درآورد. این توانایی روفیکس موجب شده که معماران و مهندسین عمران بتوانند خلاقیت های خود را برای طراحی و ساخت سازه های گوناگون و پیچیده متجلی سازند.  این نوشتار کوتاه با معرفی یک پروژه در شهرستان ساوه آغاز می گردد و با گذشت زمان کامل و کامل تر خواهد شد.

pdfدانلود متن کامل

 
موقعیت شما در سایت : صفحه نخست ساخت سازه یا فرمهای پیجیده نامنظم